Regulamin

 

REGULAMIN DO ODWIEDZAJĄCYCH OGRÓD DIALOGU – skrót

 

1. Ogród jest własnością parafii, miejscem modlitwy, spotkania i refleksji.


2. Przed wizytą w ogrodzie odwiedzający powinni zapoznać się z zasadami dostępności i godzinami otwarcia, które widnieją na stronie internetowej parafii.
 

3. Na terenie ogrodu zakazuje się m. in.:

- korzystania z urządzeń multimedialnych i placu zabaw w czasie Mszy św. i modlitw,

- niszczenia urządzeń, elementów wyposażenia, architektury ogrodowej, itp.,

- hałasowania,

- wprowadzania zwierząt,

- wchodzenia do zbiorników wodnych i wspinania się na wzniesienia i głazy.

 

4. Każdy odwiedzający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Ogrodu Dialogu i przestrzegania go. Cały regulamin jest dostępny na stronie parafii oraz w kancelarii.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU DIALOGU
PARAFII PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

 

§ 1.

Ogród Dialogu zwany dalej „Ogrodem” jest własnością parafii, miejscem modlitwy, spotkania, refleksji i zabawy.

§ 2.

Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są do przestrzegania: postanowień zawartych w Regulaminie korzystania z Ogrodu, właściwego zachowania szczególnie podczas nabożeństw i modlitw wspólnych na terenie Ogrodu, zachowania czystości oraz kultury osobistej, poszanowania prawa do wypoczynku innych osób przebywających
w Ogrodu, a także poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie Ogrodu.


§ 3.

W godzinach od 20:00 do 7:00 a w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 19:00 do 8:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej oraz zakaz innych działań zakłócających spoczynek nocny. Nie dotyczy to wspólnych nabożeństw i modlitw.


§ 4.

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa, na terenie Ogrodu, zabrania się:
1. Niszczenia roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamania drzew i krzewów oraz zrywania kwiatów;
2. Zakłócania w ciągu dnia spokoju oraz porządku publicznego, a także używania sprzętu nagłaśniającego powyżej 45 dB;
3. Korzystania z urządzeń multimedialnych i placu zabaw w czasie Mszy św. i modlitw;

4. Zanieczyszczania i zaśmiecania terenu Ogrodu, oczka wodnego, oraz kąpieli i połowu ryb w oczku wodnym czy też wchodzenia do zbiorników wodnych i wspinania się na drzewa, budowle, wzniesienia, i głazy;

5. Wprowadzania na teren Ogrodu psów i innych zwierząt;
6. Niszczenia i uszkadzania urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie Ogrodu, w szczególności: urządzeń Placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, latarni, urządzeń wodnych, ogrodzenia Ogrodu;
7. Zanieczyszczania oraz niszczenia budynków i budowli;
8. Spożywania wyrobów alkoholowych lub przebywania pod wpływem napojów alkoholowych oraz podobnie działających środków odurzających;
9. Palenia papierosów i e-papierosów;
10. Jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, hulajnogach elektrycznych itp.;

11. Wjazdu na teren Ogrodu, poza terenem parkingu wszelkich pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem pojazdów służb porządkowych;
12. Organizowanie spotkań, grilli itp. tylko za wcześniejszym uzyskaniem zgody Administratora;

13. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych;
14. Umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt w Ogrodzie;

15. Dokarmiania ptaków i ryb;
16. Prowadzenia gier hazardowych;

17. Przenoszenia ławek, etykiet i innych elementów wyposażenia;

18. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi. Uwaga: w Ogrodzie znajdują się oznaczone toalety.
 

§ 5.

Dzieci do lat 14 mogą korzystać z Ogrodu tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

§ 6.

1. Wejście na taras nad Grotą jest możliwe tylko dla osób dorosłych ale na ich wyłączna odpowiedzialność.

2. Nie wolno w żadnym wypadku wchodzić na powierzchnię groty poza teren tarasu ani wychylać się poza i rzucać z tarasu jakichkolwiek przedmiotów.

3. Zabrania się wejścia na taras szczególnie w czasie ograniczenia lub braku widoczności, w złych warunkach atmosferycznych tj. oblodzenia, ulewnego deszczu, porywistego wiatru itp.

 

 

 

§ 7.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożycia znalezionych owoców, nasion i innych części roślin oraz wody ze zbiorników i cieków wodnych.

 

§ 8.

Ogród nie jest strzeżony, za uszkodzenie lub utratę własnego mienia odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca.

 

§ 9.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do niniejszego Regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych reguł ostrożności.

 

§ 10.

Wykorzystywanie Ogrodu do sesji fotograficznych itp. jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z Administratorem.

 

§ 11.

Na terenie Ogrodu jest monitoring. Wchodzący do Ogrodu i na parking, zgadzają się na rejestrowanie obrazu przez kamery zabezpieczające. Ma to na celu ochronę mienia wchodzących i Administratora oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Prawa użytkowe do materiału wizualnego zarejestrowanego przez kamery należą do Administratora. Materiał ten może być używany przez Administratora bez żadnych ograniczeń. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na robienie lub/i wykorzystanie ich zdjęć lub/i zdjęć, na których mogą się pośrednio znajdować, muszą powiadomić o tym Administratora.

§ 12.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu otwarcia i godzin otwarcia a w razie potrzeby ograniczając dostęp do Ogrodu.

 

§ 13.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

 

§ 14.

Na terenie Ogrodu obowiązują także inne przepisy, np. Regulamin Placu Zabaw.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Administrator Ogrodu.

 

§ 15.

Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać
do Administratora Ogrodu.

 

§ 16.

Administratorem Ogrodu jest Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, tel. +46 814 22 37 lub e-mail: kancelaria@parafia.rawa-maz.pl.

 


TELEFONY ALARMOWE
Telefon alarmowy- 112

Pogotowie Ratunkowe- 999

Straż Pożarna- 998

Policja- 997.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 11.09.2022 r.