„Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii”

OPIS PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych zespołu obiektów 
sakralnych naszej parafii obejmujące prace rewitalizacyjne i budowlane służące zachowaniu 
zabytkowej części budynku Kościoła i Kolegium, a także zakrystii, dzwonnicy  oraz zwiększające 
powierzchnię przeznaczoną pod działalnośd kulturalną zespołu budynków. 
Koncepcja i zakres prac przewidzianych w projekcie jest następstwem przeprowadzonej identyfikacji 
problemów natury techniczno  –  instytucjonalnej oraz problemów społecznych wywołanych 
problemami technicznymi uniemożliwiających poszerzenie działalności kulturalnej prowadzonej przez 
Parafię.
Wśród głównych problemów należy wskazad:
•  Zły stan techniczny zabytkowych budynków Kościoła i Kolegium, w tym w szczególności 
więźby dachowej, co powoduje zagrożenie postępującej degradacji obiektów,
•  Niedostateczny poziom efektywności energetycznej budynków, co powoduje znaczne zużycie 
energii, a tym samym powoduje nadmierną emisję zanieczyszczeo do atmosfery.
•  Niewykorzystany potencjał  kulturowy zabytku  –  zły stan wizualny, a także techniczny 
powoduje ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej  –  m.in. 
niewykorzystany potencjał dzwonnicy, podziemi i krypt. Ponadto na terenie kompleksu 
(głównie w budynku Kolegium) znajdują  się znaczne powierzchnie, które mogłyby byd 
przeznaczone pod działalnośd kulturalną.
•  Oczekiwania społeczeostwa dotyczące prowadzenia przez Parafię działalności towarzyszącej 
działalności sakralnej. Ze względu na fakt istniejących ograniczeo technicznych działalnośd 
taka jest ograniczona i nie odpowiada na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie.
Aby móc zrealizowad wyznaczone przez nas cele zakres prac projektowych 
obejmuje 4 działania.
•  Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła (wraz z  dzwonnica i 
przybudówkami)
Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła obejmują: 
•  Remont dachu: wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 
wymiana poszycia drewnianego pod istniejącą blachą i wymianę obecnego pokrycia 
blaszanego na pokrycie wykonanie z blachy miedzianej, wymiana rynien i rur;
•  Docieplenie stropu nad Kościołem granulatem z celulozy lub wełną mineralną wraz z 
wykonaniem kładek komunikacyjnych;
•  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą; 
•  Remont gzymsu wewnętrznego zapewniającego dojście do okien;
•  Prace adaptacyjne galerii naw bocznych poziomu chóru na nowe cele kulturalne  –  tj. na 
potrzeby wystawienniczo – muzealne;
•  Remont klatek schodowych łączonych galerie boczne w poziomie chóru z zakrystią i 
kościołem i wejścia technicznego na poddasze (z poziomu chóru;
•  Przebudowa pomieszczeo na poddaszu na cele magazynowe kościoła i części muzealnej 
galerii naw bocznych
•  Przebudowa i remont dzwonnicy w celu przywrócenia jej pierwotnego wyglądu i 
udostępnienia jej na cele turystyczne: budowa tarasu widokowego, wykonanie nowych 
posadzek, remont ścian wraz z pracami termomodernizacyjnymi;
•  Remont piwnic obejmujący wykonanie klatki schodowej z zakrystii do piwnicy, remont i 
przebudowę pomieszczenia magazynowego na Kaplicę Sanktuarium Dusz Czyśdcowych, 
wykonanie nowych drzwi wejściowych z ogrodu, remont pomieszczeo katakumb obejmujący 
wykonanie nowych posadzek i prac remontowych ścian wraz z uzupełnieniem braków w 
tynkach, wykonanie połączenia pomiędzy kryptami w celu udostępnienia ich zwiedzającym;
•  Prace restauratorskie tynków zewnętrznych i wewnętrznych Kościoła;
•  Wykonanie systemu centralnego ogrzewania budynku Kościoła: demontaż istniejącego 
ogrzewania, wykonanie systemu ogrzewania podłogowego, montaż pompy ciepła;
•  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i ścian fundamentowych;
•  Przebudowa instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia, instalacji alarmowych, instalacji 
odgromowej;
•  Budowa instalacji drenażowej i deszczowej.
•  Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kolegium
Prace restauratorskie i remontowe budynku Kolegium obejmują:
•  Remont dachu: wymiana więźby dachowej wraz z wykonaniem oświetlenia oknami 
połaciowymi, wymiana poszycia drewnianego pod istniejącą blachą i wymianę obecnego 
pokrycia blaszanego na pokrycie wykonanie z blachy miedzianej, wymiana rynien i rur 
spustowych na rynny miedziane i rury miedziano-podobne;
•  Przebudowa poddasza nieużytkowego nad Plebanią w celu udostępnienia powierzchni na 
działalnośd kulturalną  –  Centrum Spotkao i Dialogu  obejmującego wykonanie sal spotkao 
oraz pomieszczeo socjalnych niezbędnych do prowadzenia spotkao i warsztatów;
•  Budowa klatki schodowej łączącej plebanię z poddaszem;
•  Remont pomieszczeo Kolegium obejmujący wykonanie nowych pokryd podłogowych, 
odświeżenie ścian i sanitariatów;
•  Wykonanie prac osuszających ściany piwnic istniejącej kaplicy w części konwentu zakonnic; 
•  Przebudowa i adaptacja pomieszczeo piwnic na sale spotkao Centrum Spotkao i Dialogu;
•  Wykonanie nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej;
•  Ocieplenie ścian zewnętrznych (od strony wewnętrznej) budynku wraz z wykonaniem nowej 
elewacji zewnętrznej;
•  Wykonanie remontu dwóch klatek schodowych;
•  Budowa izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic i ścian fundamentowych;
•  Wykonanie prac termomodernizacyjnych obejmujących: ocieplenie dachu, ścian nadziemia, 
ścian piwnic i ścian fundamentowych, podłogi na gruncie oraz stropu nad poddaszem;
•  Przebudowa instalacji wodno  –  kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji 
elektrycznych, instalacji oświetlenia, instalacji alarmowych, instalacji odgromowej;
•  Budowa instalacji drenażowej i deszczowej.
•  Prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia Kościoła wraz z digitalizacją i 
udostępnieniem zasobów
Bardzo istotnym elementem powyższych prac będzie przeprowadzenie prac restauratorskich i 
konserwatorskich zabytków ruchomych zlokalizowanych w zespole budynków  Parafii. Wśród 
najważniejszym prac przewidzianych w ramach projektu przewidziano:
•  Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dekoracji Kościoła, w tym: dekoracji 
malarskich, których najstarsze warstwy pochodzą z XIX wieku, sztukaterii (kapitele, pilastry, 
stiukowe ramy okien z XVIII wieku;
•  Prace konserwatorskie wyposażenia Kościoła: drewniany gzyms koronujący z przełomu 
XVII/XVIII wieku, kruchta wejścia głównego wraz z drzwiami, ołtarz główny z I poł. XVIII wieku 
wraz z obrazami, 6 ołtarzy bocznych  z obrazami i rzeźbami, Ambona, malarstwo, epitafia, 
stolarka drzwiowa, chrzcielnica, kropielnica, Relikwiarz Św. Stanisława Kostki, a także szaty 
liturgiczne. 
Pełny zakres prac konserwatorskich jest opisany w programach konserwatorskich.
•  Zakup wyposażenia w celu prowadzenia nowej działalności o charakterze kulturalnym
W ramach działania planuje się zakup wyposażenia tworzonego Centrum, a także infrastruktury 
umożliwiającej prowadzenie założonej działalności kulturalnej (odpowiedni sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy), infokiosku itp.