Projekt Ogrodu Dialogu - dofinansowanie od:

1. Dofinasowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Budowa Ogrodu Dialogu stanowi część projektu Gminy Rawa Mazowiecka pt. "Szlakiem dziedzictwa kulturowego Gminy Rawa Mazowiecka", którego Partnerem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej.

Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Rozwój gospodarki turystycznej i Poddziałania 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

W ramach Projektu przewidziano przeprowadzenie działań mających na celu wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Rawa Mazowiecka i zasobów Parafii - partnera projektu dla rozwoju gospodarki turystycznej oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem. Planuje sę wykorzystać potencjał gminy i rozwinąć turystykę wiejską, turystykę kulturową, krajoznawczą, pielgrzymkową i sakralną. Połączenie atrakcji gminy z bogatym dziedzictwem i historią Parafii wpłyną pozytywnie na podniesienie konkurencyjności turystycznej województwa łódzkiego. Projekt zakłada budowę szlaku turystycznego łączącego najważniejsze i jednocześnie najciekawsze elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka oraz obiektów zlokalizowanych poza jej granicami, jednakże mających ogromne znaczenie dla zachowania i rozwoju tożsamości kulturalnej jej mieszkańców. Na szlaku zlokalizowana będzie infrastruktura w postaci tradycyjnych tablic z mapą przebiegu szlaku oraz nowoczesne infokioski, które będą atrakcją dla turystów reprezentujących młodsze pokolenie. Partner w projekcie przygotował zagospodarowanie turystyczne w postaci „Ogrodu Dialogu”, który jest ostaniem etapem rewitalizacji terenów parafialnych oraz częścią szlaku turystycznego. W tym wypadku założeniem jest stworzenie oferty turystyki sakralnej i pielgrzymkowej.

Planowana wartość projektu to: 3 303 234,80 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 2 654 919,18 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020: 2 256 681,30 zł.

 

 

 

2. WFOŚiGW w Łodzi

Projekt parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Ogród Dialogu - zachowanie walorów przyrodniczych i edukacyjnych ziemi rawskiej”, dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotacją w wysokości: 199.068,00 PLN oraz pożyczką w kwocie 464.495,00 PLN.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 3 700 000,00 PLN.

 

 

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Opis zakresu projektu

Projekt parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Ogród Dialogu - zachowanie walorów przyrodniczych i edukacyjnych ziemi rawskiej”, to zadanie kompleksowe polegające na rewitalizacji terenu należącego do Parafii NMP w Rawie Mazowieckiej. Obejmuje swoim zakresem zarówno zadania o charakterze budowlanym (m.in. budowa budynków), a także prace z zakresu zagospodarowania terenu ogrodu w celu zachowania i poprawy jego walorów ekologicznych. Został zrealizowany w 2022 r. we współpracy z Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka w ramach wspólnego projektu dofinasowanego również środkami unijnymi pt.: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”

Projekt wpłynął na poprawę ochrony terenów należących do Parafii i podniesienie ich walorów użytkowych poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej, wypoczynkowej i edukacyjnej, tak, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów oraz stanowiącym wizytówkę miasta. Zieleń w mieście jest bowiem niezbędnym elementem dobrej jakości życia. Jej walory stanowią wartość bezpośrednio lub pośrednio oddziałującą na życie mieszkańców. 

Ważnym aspektem realizacyjnym przedsięwzięcia było także zwiększenie dostępności jakości i kompozycji terenów zielonych,
a dzięki temu wywarcie bezpośredniego i pośrednio pozytywnego wpływu m.in. na zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców Rawy Mazowieckiej, partycypację mieszkańców w życiu miasta, gminy i powiatu, na wartość nieruchomości, atrakcyjność mieszkaniową i biznesową terenu. Projekt doprowadził do przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych terenów ogrodu parafialnego poprzez rekultywację i kompleksowe zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia roślin. Wprowadzone rozwiązania przyczyniły się do ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, zmniejszenia stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych. Odpowiednie nasadzenia pozwoliły na pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń, a także przyczynią się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych. Dzięki budowie oczka wodnego, którego funkcją oprócz tej estetycznej będzie zagospodarowanie wód opadowych, projekt przyczynia się do zwiększenia stopnia ochrony przyrody wód, a także zwiększenie stopnia retencji wody deszczowej. Dzięki stworzeniu przestrzeni do różnorakich spotkań edukacyjnych, a także budowie ścieżki edukacyjnej w projektowanym ogrodzie opartej o tablice informacyjne dotyczące nasadzeń,  projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ekologicznych zachowań przyrodniczych, ekologicznego ogrodnictwa, a także zwiększenia wiedzy z zakresu ochrony klimatu i zachowań zwiększających odporność na zmianę klimatu.

 

3.  MKiDN   z dwóch programów:

 

A. Promesa

 

 

 

Zadanie pt. " Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Wartość całkowita zadania: 395 676,75 zł

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu kompleksowych prac budowlanych dot. utworzenia Ogrodu Dialogu na terenie Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.  W nowo powstałym Ogrodzie Dialogu został wybudowany budynek wystawienniczy, który stanowi powierzchnię

dla wydarzeń kulturalnych takich jak wystawy tematyczne. Dodatkowo, na terenie Ogrodu Dialogu powstała scena, gdzie będzie można organizować wydarzenia takie jak koncerty, czy sztuki teatralne. Zadanie o obejmowało dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu pt. "Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tj. część wydatków dot.:

- prac budowlanych i wyposażenia budynku wystawienniczego,

- budowy parkingu,

- oświetlenia Groty oraz Drogi Krzyżowej,

- zakupu krzeseł,

- nagłośnienia Ogrodu Dialogu,

- zakupu i przygotowania ławek multimedialnych.

 

B. Miejsce pamięci

 

 

 

Zadanie pt. " Przywrócona Pamięć po 80 latach - upamiętnienie Obozu jenieckiego w Rawie Maz. w kontekście historii Narodu Polskiego" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Wartość całkowita zadania: 208 240,00 zł

Na terenie przykościelnym w Rawie Maz. 17 września 1939 r. Niemcy utworzyli Obóz dla żołnierzy wziętych do niewoli m.in. po bitwie nad Bzurą. Przebywało w nim docelowo nawet 15 tys. osób w tym ludność cywilna ujęta podczas łapanek. Obóz ogrodzony był zasiekami. Żołnierze spali pod gołym niebem. W obozie panował głód, gdyż otrzymywali tylko dwa lub trzy razy w tygodniu marny posiłek. Z pomocą spieszyła im miejscowa ludność, a jej inicjatorem był proboszcz ks. Wacław Zienkowski. Dzięki niemu udało się wyprowadzić z obozu kilkuset jeńców. Obóz działał do grudnia 1939 r. Jeńców przeniesiono a ich część zabito po drodze. Niestety w świadomości społecznej dramat tego obozu

został zapomniany. Po wojnie aż do naszych czasów panowało w tej sprawie milczenie. Dopiero w 80-tą rocznice wybuchu II Wojny Światowej obecny proboszcz we współpracy z władzami zorganizował pierwszą uroczystość upamiętniające ofiary obozu. Celem upamiętnienia obozu jenieckiego istniejącego na terenie naszego ogrodu parafialnego (teren przykościelny) wybudowano Drogę Krzyżową Narodu Polskiego. Składa się ona z 15 kapliczek wykonanych z litego piaskowca. W każdej z nich we wnęce umieszczona została tablica odnosząca się do symboliki danej stacji. Ponadto zostały tam umieszczone tabliczki nawiązujące do wydarzeń z historii Polski.  Na początku tej historycznej drogi został umieszczony kamień kształtem nawiązujący do obrysu granic Polski i opleciony w formie korzeni kutymi prętami uwieńczonymi krzyżem z elementami winorośli.

Na końcu została zbudowana 15-ta kapliczka „Zmartwychwstanie” nawiązująca do Wolnej Polski naszych czasów. Zostały również wykonane alejki z kostki umożliwiające dojście do kapliczek oraz wykonanie instalacji pod oświetlenie i nagłośnienie terenu.