Darowizny

Darowizny lub ofiary na rzecz parafii prosimy przekazywać na konto

Konto Parafialne:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej:
25929100010131353420000010
lub
Konto Darowizn na remont: 
46929100010131353420000020
Informacje o darowiznach:

Darowizny na cele kościelne

Darowizny przekazywane na działalność kościołów powinno się podzielić na dwie zasadnicze grupy. Zarówno jedna, jak i druga z nich pozwala na ulgi podatkowe, niemniej ich górna wartość zależy od rodzaju i charakteru uczynionej darowizny.

Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:
•    na cele kultu religijnego (potocznie – na Kościół),
•    na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów uprawnionych na podstawie umów).

Dokonując darowizny należy zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg podatkowych zamierza się korzystać, ale również, czy poniesione wydatki i otrzymane darowizny zostały prawidłowo udokumentowane.

Darowizna na cele kultu religijnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

Innym rodzajem ulgi jest darowizna na kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze kościołów. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

A zatem:

Przelew: „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego – stosuje się ograniczenie do 6% dochodu, przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Powyższego limitu nie stosuje się.

Prawo odliczania kwot na cele charytatywno – opiekuńcze wynika nie z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154 ze zm.)

JAK MOŻESZ JESZCZE NAM POMÓC?

-    POPRZEZ MODLITWĘ

-    FINANSOWO:


a)    Nabywając w parafii „Akcje św. Józefa” o wartości 100, 200 lub 500 zł.

b)    Nabywając w parafii „cegiełki na remont” o wartości 10, 20 lub 50 zł.

c)    Składając ofiary na tablicę pamiątkową – kamienną z danymi ofiarodawcy, którą umieścimy  na murze ogrodzenia przy kościele.

d)    Sponsorując koszt remontu ołtarzy oraz zakupu nowych ławek.

-    BĘDĄC WOLONTARIUSZEM REMONTU:

Zachęcając swoich znajomych, rodzinę oraz inne osoby, aby zechcieli wesprzeć nasze prace modlitwą oraz finansowo.